Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020 - 2021. 

Vzhledem k aktuální situaci se letos zápis do MŠ bude konat jinak než obvykle. Podle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Tedy nekontaktní formou.

O přijetí dítěte do MŠ může požádat pouze zákonný zástupce dítěte. Ve většině případů jeden z rodičů. Ten vyřizuje veškerou agendu potřebnou k zápisu. Pokud o přijetí dítěte žádá někdo jiný než rodič, je potřeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

Zápis bude probíhat od pondělí 4.5. do čtvrtka 7.5.2020

V této době máte možnost kdykoliv doručit do MŠ tyto potřebné dokumenty:

1. Žádost o přij etí dítěte do MŠ. Po najetí kurzorem na zmíněný dokument si jej otevřete a vytisknete. Formulář poté vyplníte a podepíšete.

2. Vzhledem k tomu, že zápis letos probíhá distanční formou, je nutné doložit také kopii občanského průkazu žadatele (zákonného zástupce dítěte) z obou stran a také kopii rodného listu dítěte. K tomu je potřeba připojit i písemný souhlas s poskytnutím kopie k řízení o přijetí dítěte do MŠ a podpis zákonného zástupce (pro kontrolu data narození a osoby zákonného zástupce, po kontrole budou tyto kopie skartovány).

3. V současné situaci se nedoporučuje návštěva lékaře, proto k zápisu nepožadujeme potvrzení od lékaře. PROSÍM, NECHOĎTE K LÉKAŘI! Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je ale podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Proto další dokument, který musíte předat MŠ je kopie očkovacího průkazu dítěte, ze které budou patrné veškeré vakcinace, které dítě prodělalo. Pokud dítě nemá z nějakého důvodu veškerá předepsaná očkování, je nutné se TELEFONICKY spojit s dětským lékařem a vyžádat si NEKONTAKTNÍ FORMOU ZASLÁNÍ POTVRZENÍ o důvodu neočkování a termínu, kdy bude řádné očkování provedeno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu.

4. Výzva k nahlé dnutí do spisu. Po najetí kurzorem na zmíněný dokument si jej otevřete a vytisknete. Formulář poté vyplníte a podepíšete.

5. Oznámení o individuálním vzdělávání, pokud o něj žádáte. Viz informace níže.

 

Veškeré dokumenty předáte do MŠ v daném termínu a to buď

1. Datovou schránkou, pokud je zřízena přímo na žadatele, zákonného zástupce dítěte. V tom případě nemusíte posílat kopii občanského průkazu, protože datová schránka vás plně identifikuje. Datová schránka MŠ je x4gkpza

2. E-mailem na adresu mokropeskaskolka@seznam.cz

3. Osobně, dokumenty vložíte do poštovní schránky na sloupku u vrátek do MŠ

 

Pokud budete předávat jednotlivé dokumenty online formou, lze použít skener nebo fotografii (možno i z mobilního telefonu). Je však nezbytně nutné, aby veškeré údaje byly z fotokopií dobře čitelné.

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo budete potřebovat poradit, pomoci, volejte na číslo 602370636 nebo pište na mail mokropeskaskolka@seznam.cz . Prosím, nechoďte osobně do MŠ. Vše je potřeba řešit nekontaktně a na dálku. Děkuji

 

Po obdržení veškerých dokumentů vám bude zasláno pořadové číslo vašeho dítěte.

Na základě odevzdaných formulářů a kritérií k přijímání dětí bude vytvořen pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školky. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem doručeným do vlastních rukou. 

 

Od školního roku 2017/18 je  předškolní vzdělávání pro děti od 5 let * povinné. Dítě musí být přihlášeno k docházce do spádové mateřské školy. Město Černošice určilo jako spádový obvod území celé obce, což v praxi znamená, že všechny tři městské školky jsou označeny jako spádové a rodiče předškoláků si mohou i nadále školku vybrat. Podobně jako u základního školního vzdělávání může být dítě zapsáno i do tzv. nespádové školky, tj. do školky mimo své trvalé bydliště či do soukromé školky, která je zapsána rejstříku škol – ten lze najít na stránkách MŠMT https://rejskol.msmt.cz/. V tom případě musí ředitel/ka příslušné školky informovat vedení jedné ze školek zřizovaných městem Černošice o plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte v jejich školce. 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není zapsána v rejstříku škol. I tak se musí zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu do spádové školky, a poté je povinen nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do konce května) písemně oznámit, že bude dítě individuálně vzděláváno, ředitelce spádové mateřské školy, do které bylo dítě přijato. Oznámení musí obsahovat:

identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte)

-  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

-  důvod pro individuální vzdělávání dítěte

Poté, co ředitel/ka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín ověřování stanoví MŠ tak, aby se uskutečnilo nejpozději v prosinci daného roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí jeho přítomnost při ověřování a to ani v náhradním termínu.

Ministerstvo školství vydalo v této věci pro rodiče následující manuál

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče

 

*Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak