Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023 - 2024. Zákonný zástupce dítěte se do školky dostaví s již vyplněnými potřebnými formuláři. Tyto formuláře lze stáhnout na internetových stránkách školky nebo po předchozí domluvě osobně vyzvednout ve školce. Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví do školky ve středu 3.5.2023 mezi 10.00 - 12.00 hodin a nebo 15.30 - 17.00 hodin. 

S sebou přinese průkaz totožnosti, rodný list dítěte, vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Potvrzení o řádném očkování a Výzvu k nahlédnutí do spisu.

Pokud dítě nemá z nějakých důvodů veškerá předepsaná očkování, je nutné zdůvodnit neočkování a termín, kdy bude řádné očkování doplněno. Toto potvrzení je nutné přiložit k dokumentům k zápisu.

Pokud máte dítě s jakýmkoliv problémem, dítě bude pravděpodobně potřebovat nějaké podpůrné opatření či asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, kontaktujte ředitelku školy. 

Na základě odevzdaných formulářů a kritérií k přijímání dětí bude vytvořen pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školky. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem doručeným do vlastních rukou. 

Od školního roku 2017/18 je předškolní vzdělávání pro děti od 5 let * povinné. Dítě musí být přihlášeno k docházce do spádové mateřské školy. Město Černošice určilo jako spádový obvod území celé obce, což v praxi znamená, že všechny tři městské školky jsou označeny jako spádové a rodiče předškoláků si mohou i nadále školku vybrat. Podobně jako u základního školního vzdělávání může být dítě zapsáno i do tzv. nespádové školky, tj. do školky mimo své trvalé bydliště či do soukromé školky, která je zapsána rejstříku škol – ten lze najít na stránkách MŠMT https://rejskol.msmt.cz/. V tom případě musí ředitel/ka příslušné školky informovat vedení jedné ze školek zřizovaných městem Černošice o plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte v jejich školce. 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není zapsána v rejstříku škol. I tak se musí zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu do spádové školky, a poté je povinen nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do konce května) písemně oznámit, že bude dítě individuálně vzděláváno, ředitelce spádové mateřské školy, do které bylo dítě přijato. Oznámení musí obsahovat:

identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte)

-  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

-  důvod pro individuální vzdělávání dítěte

Poté, co ředitel/ka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín ověřování stanoví MŠ tak, aby se uskutečnilo nejpozději v prosinci daného roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí jeho přítomnost při ověřování, a to ani v náhradním termínu.

Ministerstvo školství vydalo v této věci pro rodiče následující manuál

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče

 

*Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak