Přijímací řízení

Zápis do MŠ je vyhlašován na jaře, v první polovině měsíce května.

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let.

Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsních tabulí města, plakátů, internetových stránek a obecních novin.

Před zápisem škola pořádá den otevřených dveří, na kterém jsou zájemci o docházku do MŠ informování o provozu MŠ, všech aktivitách, ŠVP, podmínkách přijetí atd.

O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

O zařazení zdravotně postiženého dítěte ( smyslově, tělesně, mentálně, s vadami řeči, zraku, sluchu, s více vadami) do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra, odborného lékaře, padagogicko – psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.

Děti jsou do MŠ přijímány podle předem daných kritérií.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožňují podmínky školy.

Rodič může využít předadaptační nebo adaptační program školy – může se účastnit vzdělávání se svým dítětem v průběhu dne (ranní výchovné činnosti, pobyt na zahradě), pokud je to pro adaptaci dítěte přínosné a pokud to dovolují podmínky třídy (vždy po domluvě s učitelkou).

Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.