Distanční vzdělávání v naší MŠ

 Distanční vzdělávání našich předškoláků

od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.

KDY SE VZDĚLÁVÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z celé MŠ.

KDY SE DISTANČNĚ NEVZDĚLÁVÁ?

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce a v době školních prázdnin.

JAKOU POVINNOST MÁ DÍTĚ?

Předškoláci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

ABSENCE DĚTÍ

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-line přenosu je považováno za absenci.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenčním vzdělávání.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠ vždy přizpůsobí distanční vzdělávání jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

·                 ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ = VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU

Synchronní on-line vzdělávání – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném úkolu. Pro MŠ tento způsob není příliš vhodný. U takto malých dětí je tato možnost využívána zřídka a to většinou ke krátkému setkání a pozdravení s ostatními dětmi nebo učiteli, popřípadě si společně zazpíváme písničku, apod.

Asynchronní on-line vzdělávání – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají.

·                 OFF-LINE VZDĚLÁVÁNÍ

K off-line vzdělávání není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, ve specifických případech i osobně.

·                 KONZULTACE

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření.

DOPORUČENÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

U předškoláků je distanční vzdělávání založeno na komunikaci učitele a rodičů, doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, venkovní aktivity, logopedická cvičení, společný poslech hudby atd.

Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

U takto malých dětí není vhodné realizovat synchronní on-line vzdělávání. Pro udržení sociálního kontaktu a motivaci je možné občasné on-line setkání učitele s dítětem nebo ostatními dětmi. To však za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. V opačném případě lze realizovat skupinový hovor např. prostřednictvím mobilních telefonů rodičů. 

Není potřeba stanovovat hodinový rozsah ani časové vymezení distančního vzdělávání. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP dané školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a budou zaslány rodičům dětí. 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Žádoucím postupem mateřských škol tak bude nejen nabídka rozvojových aktivit pro všechny, ale také aktivit individuálně cílených, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

JAK ZAPOJIT VŠECHNY

Škola má zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti, které nemají doma podmínky pro on-line vzdělávání, prostřednictvím metod off-line vzdělávání.

Pokud se dítě nezapojuje do distančního vzdělávání, ale má zajištěnu potřebnou techniku, je třeba, aby škola kontaktovala rodiče a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.

 

O tom, že nastala povinnost distančního vzdělávání, Vás budeme informovat prostřednictvím emailu na vámi uvedenou adresu. 

Pokud tato situace nastane, obdržíte od nás 1x týdně inspiraci na aktivity na doma popřípadě materiály k právě probíranému tématu. Budeme rády, pokud budete práci dětí dokumentovat (fotografie, nahrávky, obrázky dětí, vypracované pracovní listy, aj…).