Režim dne

Školka je v provozu od 7.00 do 17.00 hodin. Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pevný časový řád zůstává pouze u jednotlivých jídel a pobytu venku. Pokud dovolí počasí jsou na zahradu přesouvány i řízené činnosti včetně pohybových aktivit.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší, počasí nebo jiné přírodní překážky.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci všech činností v MŠ.

Děti mají dostatek času na spontánní hry, je jim umožněno ji v dalších dnech dokončit.

Poměr spontánních a řízených činností během dne je vyvážený.

Spací aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti odpočívají caa 30 minut, poté jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny další klidové aktivity. Předškolní děti vykonávají činnosti se zaměřením na přípravu na školu.

Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně  a napomáhají v jejich uspokojování.

Pedagogové se vždy plně věnují dětem a jejich vzdělávání, zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, přiměřeně jejich věku a schopnostem. Děti mají možnost relaxovat.

Nově příchozím dětem je nabízen adaptační režim.

 

ORGANIZACE DNE V MŠ

 

  7.00 – 7.55 :             scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

                                   didakticky zacílená činnost – individuální přístup

                                   speciální cvičení pro děti s odkladem školní docházky

                                   individuální péče o děti se vzdělávacími problémy

                                   smyslové

 

8.00 – 8.15 :             ranní cvičení - sportovní a hudebně - pohybové hryhygiena

 

8.15 - 9.00:                didakticky zacílená a řízená činnost podle školního vzdělávacího plánu, sportovní, hudebně – pohybové hry  

 

9.00 – 9.15 :            hygiena, svačina

 

9.15 - 10.00:            volné hra dle volby dětí

 

10.00 – 12.00 :           pobyt venku

 

12.00 – 12.45 :           hygiena, oběd, odchod dětí po obědě domů, ukládání ke spánku

 

12.45 – 14.30 :           odpočinek, předškolní příprava pro předškolní děti

                                   zájmové aktivity pro přihlášené děti - OZČ             

 

14.30 – 15.00 :           hygiena, svačina

 

15.00 – 17.00 :           odpolední zájmové činnosti dle volby dětí

                                   individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

                                   zájmové aktivity pro přihlášené děti - OZČ