Přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017 - 2018. Zákonný zástupce dítěte se do školky dostaví pouze jednou s již vyplněnými potřebnými formuláři. Tyto formuláře lze stáhnout na internetových stránkách školky, lze je osobně vyzvednout ve školce a nebo v podatelně městského úřadu. Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví do školky v úterý 2.5.2017 mezi 10.00 - 12.00 hodin a nebo 16.00 - 18.00 hodin. 

S sebou přinese průkaz totožnosti, rodný list dítěte ,  vyplněnou Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list a Výzvu k nahlédnutí do spisu  

Na základě odevzdaných formulářů a  kritérií k přijímání dětí bude vytvořen pořadník, podle kterého budou děti přijímány. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen podle pořadových čísel na stránkách mateřské školky. O nepřijetí dítěte bude informován zákonný zástupce písemně dopisem doručeným do vlastních rukou. 

Od školního roku 2017/18 je  předškolní vzdělávání pro děti od 5 let * povinné. Dítě musí být přihlášeno k docházce do spádové mateřské školy. Město Černošice určilo jako spádový obvod území celé obce, což v praxi znamená, že všechny tři městské školky jsou označeny jako spádové a rodiče předškoláků si mohou i nadále školku vybrat. Podobně jako u základního školního vzdělávání může být dítě zapsáno i do tzv. nespádové školky, tj. do školky mimo své trvalé bydliště či do soukromé školky, která je zapsána rejstříku škol – ten lze najít na stránkách MŠMT https://rejskol.msmt.cz/. V tom případě musí ředitel/ka příslušné školky informovat vedení jedné ze školek zřizovaných městem Černošice o plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte v jejich školce. 

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není zapsána v rejstříku škol. I tak se musí zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu do spádové školky, a poté je povinen nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do konce května) písemně oznámit, že bude dítě individuálně vzděláváno, ředitelce spádové mateřské školy, do které bylo dítě přijato. Oznámení musí obsahovat:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte)

-  uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

-  důvod pro individuální vzdělávání dítěte

Poté, co ředitel/ka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín ověřování stanoví MŠ tak, aby se usktečnilo nejpozději v prosinci daného roku. Zákoný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.Individuální vzdělávání dítěte může být ukončeno, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí jeho přítomnost při ověřování a to ani v náhradním termínu.

Ministerstvo školství vydalo v této věci pro rodiče následující manuál

Informace MŠMT o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče

 

*Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak