2013 - 2014

Termíny

Zápis

Středa  13.3.2013     15.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek 14.3.2013     15.00 - 17.00 hodin

Odevzdávání přihlášek

Středa   27.3.2013    15.00 - 17.00 hodin

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2013/14

Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají jednotná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Každá mateřská škola na základě podaných přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší. 

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích.
  2. Děti s trvalým pobytem v Černošicích, které k přijetí do předškolního vzdělávání doporučí sociální komise.
  3. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých jsou oba rodiče (zákonní zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu v Černošicích, a děti žijící ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
  4. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých je pouze jeden z rodičů (zákonných zástupců), pokud oba rodiče žijí ve společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
  5. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě, přihlášené k celodenní docházce*.
  6. Děti bez trvalého pobytu v obci, přihlášené k celodenní docházce*.
  7. Děti, které se hlásí ke kratší než celodenní docházce. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Černošicích.

* Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.

Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí dle výše uvedených podmínek, přijme školka další děti v pořadí dle data podání dodatečné přihlášky.

Přihlášky je možné podat do všech školek zřízených městem Černošice (nutno samostatně).

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu, k němuž se dostaví se svým průkazem totožnosti s rodným listem dítěte, formulář přihlášky. Vyplněný, včetně potvrzení od lékaře, jej osobně odevzdá ředitelce mateřské školky v předem stanovený termín.

Pokud se domníváte, že máte závážné sociální, zdravotní či jiné důvody, na něž by měl být brán zřetel, adresujte svoji žádost o přednostní umístění vašeho dítěte na níže uvedenou adresu sociálního odboru městského úřadu. Je nutné, abyste současně s žádostí poskytli komisi i další související podklady, např. lékařskou zprávu, doporučení psychologa, doklad o přiznání sociální dávky, apod. proto, aby mohla vaši situaci skutečně objektivně zhodnotit. Po posouzení všech žádostí může sociální komise ředitelkám MŠ některé děti doporučit k přednostnímu přijetí. Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte je však plně v kompetenci ředitelky školy.

Adresa pro zasílání žádostí: 
paní Marcela Haspeklová
Městský úřad Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice
Uvedením jména pracovnice sociálního odboru a tajemnice sociální komise paní Haspeklové před adresou úřadu je zaručeno, že váš dopis nikdo neoprávněný neotevře a s informacemi v žádosti bude nakládáno jako s důvěrnými pouze v rámci sociální komise.

Žádosti je nutno na úřad doručit do 3.4.2013, později doručené žádosti nebudou posuzovány.