Zápis do první třídy základní školy Černošice pro školní rok 2018/2019

23.01.2018 15:34

Zápis proběhne 5. dubna 2018 v čase 14.00 – 19.00 hodin, v budově Pod Školou

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

 

Doklady k zápisu: (po rozkliknutí se vám otevřou formuláře na stránkách ZŠ Černošice)

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci

4. Zápisní list pro rodiče

Formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo vyplnit přímo na místě.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky: (po rozkliknutí se vám otevřou formuláře na stránkách ZŠ Černošice)

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést:  

1. Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doporučení ze školského poradenského zařízení

3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu, tedy 12. dubna 2018.

 

Během zápisu do prvních tříd proběhne i zápis:

  • do školní družiny
  • do třídy CLIL s intenzivní výukou anglického jazyka
  • do skupiny MIND pro žáky nadané v matematice
 
Jana Sticzayová
zástupkyně ředitelky školy
ZŠ Černošice