Zápis do 1.třídy ZŠ Černošice pro školní rok 2021/2022

26.02.2021 05:16

Zápis proběhne 8. dubna 2021 v čase 14.00 – 19.00 hodin, v budově Pod Školou 447

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list s aktuálním datem).

Doklady k zápisu: (po rozkliknutí se vám otevřou formuláře na stránkách ZŠ Černošice)

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci

4. Vyplněný zápisní list pro školní rok 2021/22

5. Vyplněný zápisní list do školní družiny (v případě, že máte zájem)

Formuláře lze stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo vyplnit přímo na místě.

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace je možné, že zápis proběhne elektronickou formou. Sledujte webové stránky školy, kde budou aktuální informace zscernosice.cz

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

Odklad povinné školní docházky: (po rozkliknutí se vám otevřou formuláře na stránkách ZŠ Černošice)

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést: 

1. Žádost o odklad povinné školní docházky

2. Doporučení ze školského poradenského zařízení

3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad je možné podat nejpozději v den zápisu, tedy 8. dubna 2021.